tirsdag 30. juni 2020

National Bryggeriet

National Bryggeriet

Christiania, Christiania

1897 - 1901


(#) Fotnoter i parentes.

Kartutsnitt fra år 1900.


På begynnelsen av 1800-tallet skal det ha vært et løkkehus i området av hvor Trondheimsveien 132 nå er. I 1860-årene gjorde eieren statsrådinne Caroline Sørensen en ombygging av huset, så det ble en villa. Rundt 1894 skal hun ha solgt tomta til Major Otto Anton Fougner.


Noen år senere i 1897 solgte Fougner tomta til Oluf Heinrich Heinemann, med en forutsetning om at det skulle bygges et bryggeri på tomta. Prisen var på 150.000kr, og Fougner fikk betalt i aksjer i det kommende bryggeriet. Et bryggeri som satset stort, et bryggeri som skulle ta opp konkurransen mot de største bryggeriene i landet. Det fikk navnet Aktieselskabet National Bryggeriet.


1897.09.24 Norsk Kundgjørelsestidende

Den 17. september 1897 anmeldes firmaet med formål om å drive et ølbryggeri og mineralvannfabrikk. Mannen bak det hele, Heinemann, tok jobben som disponent. Han hadde hatt den samme stillingen hos Borch & Co.s Bryggeri i årene før. Der hadde han nok stiftet bekjentskap med drammenseren Paul Lauritz Aass, som han fikk med på eiersiden i det nye bryggeriet. Aass gikk også inn i ledelsen av bryggeriet, selv om han kun tegnet 20 stykk aksjer. De to siste i ledelsen var grosserer Anton Bommen, og Major Otto Fougner.


Med et navn som Aass med på laget gikk nok salget av aksjene mye lettere. Heinemann skal også ha forsøkt å få Aass sin sønn Jens med som bryggerimester, men dette skal ikke gått igjennom. Aass var også på denne tiden med på å starte opp Bryggeriforeningen, og ønsket å kunne være med for å sørge for en lojal salgspolitikk mot de andre bryggeriene da dette nye og store bryggeriet kom på banen, så han godtok kanskje litt ekstra siden han også satt i ledelsen. National Bryggeriet skulle derimot aldri rekke å bli med i Bryggeriforeningen.


Den konstituerende generalforsamlingen var den 7. september, og der ble alle aksjene tegnet, fordelt på 43 aksjonærer. Det ble samlet inn aksjekapital på hele 800.000kr, fordelt på 800 aksjer. 150 av disse hadde allerede gått til Fougner som betaling for eiendommen.


Det blir etablert et representantskap for bryggeriet, og direktørene som ble valgt var Major Fougner, Grosserer Bommen, bryggerieier Aass, med C. S. Christensen, Alfred Larsen og E. G. Borch som vara. Representantskapet fikk tolv medlemmer, med Disponent Bertrand Heyerdahl som formann.


Aksjebrev


Bryggeriets ledelse tok også på seg jobben som byggekomité. Det var etter planen meningen at man skulle begynne byggearbeidet allerede innen årets utgang, men slik skulle det ikke bli. Heinemann tok mange studieturer til USA og Tyskland, noe som førte til forsinkelser på flere måneder. Byggestarten kom ikke igang før et år etter at selskapet hadde blitt opprettet.


I slutten av mai 1899 nærmet man seg ferditstillelse av grunnmuren og første etasje. Under ledelsen til ingeniør Schumacher hadde 150 menn jobbet natt og dag gjennom vinteren, men arbeidet hadde tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt. Påler på tolv meter hadde måttet bli gravd ned til fjellgrunnen. Fundamentarbeidet hadde kostet 100.000kr. August samme år begynner man på andre etasje og man håper å være ferdig til våren 1900.


Bygget i seg selv var et ambisiøst bygg, tegnet av arkitekt Ekman. Med en høyde på over 20m, et tårn på 27m, og et 12m spir på toppen var det et riktig så flott bryggeri. I kjelleren var det fem lange og store rom som skulle være til lagring av ølet.


Bilde tatt mellom 1910-1915, før bygningen ble bygget om.


Selv om Heinemann brukte lang tid på å få satt i gang byggingen, var han ikke sen med å få tak i en bryggerimester. En uke etter generalforsamlingen i september 1897 settes det inn annonser hvor det søkes etter en erfaren bryggerimester.


1897.09.14 Morgenbladet


Edmund Magnus Mosgaard (1) er mannen som ender opp med jobben. Han skal ha kommet fra en bryggerimesterstilling ved Odals Værk Bryggeri, i Hedmark. Kontrakten skal ha blitt skrevet i midten av oktober, og hans ansettelse skal ha startet opp 5. januar 1898. Så allerede ni måneder før byggestart begynte Mosgaard å heve en årslønn på 6.000kr, inkludert fri bolig og strøm, brensel/ved, samt så mye øl og mineralvann hans husholdning hadde behov for. En god avtale kan man nok si.


Samtidig som at bygningene tar fatt får Heinemann problemer med byens tønnemakere, bødkerne. Bødkersvendenes Forening har kontaktet bestyreren da de er misfornøyde med at han har vært i kontakt med bødkere i USA og Tyskland. Heinemann skal også ha gjort bestillinger fra Tyskland. De lokale bødkerne er forarget over at disse ikke har blitt valgt, og får til svar at det var forskjellige grunner til at tyskerne ble valgt. Svaret falt ikke i god jord, og på et møte i foreningen skal man ha bedt byens fag- og arbeiderforeninger om å boikotte bryggeriets produkter den dag de kommer i salg. Med mindre bødkerarbeidet blir gitt tilbake til de norske arbeiderne. En artikkelforfatter i Asker og Bærums Budstikke tar et lite oppgjør med bødkerne, og sier at man her hjemme i Norge ikke har fulgt med på utlandet, og at man ikke lenger bare kan “forlange og atter forlange” uten å prestere arbeide.


Bryggeriarbeiderne skal i august 1900 ha fått innbydelse til å organisere seg i Ølbryggerarbeidernes forening, som nok førte til krav om bedre lønn og goder. Dette var selvsagt bra for arbeiderne, men vil tro at Heinemann kunne vært foruten.


På tomten for byggingen foregikk det også uheldige hendelser. I november 1899 skal en arbeider ha blitt brakt til sykehuset etter å ha fått en stokk fallende i hodet da et lass ble heist opp i høyden. September samme år ble en sementstøper knivstukket av en maler under en slåsskamp mellom tre arbeidere. Hvem som hadde skylden kan vel diskuteres, men som det stod i Dagbladet 13. september 1899: “Selv var han ikke ganske edru, og de andre gav indtryk af at være adskillig berusede”.


På begynnelsen av 1900, så begynner man å få en oversikt over hele prosjektet, inkludert det økonomiske aspektet. En sak som skal ha preget hele prosjektet fra starten av, var mangelen på kontroll. Byggekomitéen skal dessverre aldri ha hatt en total oversikt, og man har brukt mye mer penger enn den opprinnelige aksjekapitalen.


I slutten av april søker representantskapet etter en revisor. Sannsynligvis skal denne gå igjennom alle utgiftene for å få en oversikt, før generalforsamlingen i juni. På denne samlingen skal man gå over kostnadene for bryggeriet. Det viser seg at man har brukt nesten 1.4 millioner kroner, nesten det dobbelte av hva som var planlagt!


Jobbetiden som preget hovedstaden på denne tiden hadde ført til økte kostnader, og det hadde blitt tatt opp et lån på 200.000kr, hvor ledelsen stilte med garanti. Dette holdt ikke, og man tok opp mer lån. Til slutt skal man ha klart å ferdigstille bygningene, og gjøre seg klare til drift. Aass skal ha blitt frustrert over alle disse lånene. Etterhvert ønsket han å melde seg ut av ledelsen, samt overføre sine aksjer i selskapet til sine sønner. Allerede den sommeren skal han ha forsøkt å komme seg ut av styret, men saken ble utsatt og han ble sittende.


I oktober 1900 ble det igjen kalt inn til ny generalforsamling. Bryggeriet hadde kommet i stor gjeld, og det var ikke mer kapital igjen for å drifte bryggeriet. Bygningsmassen hadde kostet mye mer enn planlagt, samt blitt større enn opprinnelig planlagt (2); prosjektet hadde gått over stokk og stein.


I forkant av generalforsamlingen går det rykter om at noen av aksjonærene snakker om et erstatningskrav mot ledelsen pga. udugelig jobb. Det går også rykter om at man på generalforsamlingen vil prøve å få til en privat likvidasjon av selskapet, altså selge unna eiendom og utstyr i et forsøk på å minimere tapene.


Den 18. oktober møter 20-30 aksjonærer på generalforsamling. Det blir bestemt at samlingen skal foregå bak lukkede dører etter en avstemming. På samlingen blir det fra aksjonærene valgt en femmannskomité, som skal se på årsakene til budsjettsprekken, samt komme med et forslag på hvordan man skal kunne løse det hele. Det blir også bestemt at eventuell juridisk bistand skal hentes fra advokat Arnt Schiander. Ny dato for neste generalforsamling blir satt til 15. november.


Så hva var den egentlige årsaken til at det hele gikk så galt? Med en aksjekapital på 800.000kr (minus 150.000kr som gikk til Major Fougner for eiendommen), så burde man vel kommet i mål? En ledelse og byggekomité uten kontroll var nok hovedårsaken. Man hadde fått anbud på deler av byggeprosjektet, men ikke alt. Aass sa i ettertid at man ikke hadde klart å få anbud på hele prosjektet, men likevel hadde man fortsatt og bygget del for del. Uten en total oversikt løp kostnadene, som så gikk langt utover det planlagte. Totalt kom kostnadene på 1.42 millioner kroner. Kostnader som aksjonærene ikke ble informert om underveis, ledelsen hadde bare kjørt på med prosjektet og tatt opp lån underveis.


Prosjektet ble satt i gang under jobbetiden i Christiania. Dette var en tid med stor innflytting til hovedstaden, og over hele byen ble det iverksatt mange store byggeprosjekter innen bolig og industri. En nyere trend var også å starte aksjeselskap, og omsetning av aksjer. Aksjeverdiene steg mye på kort tid, også innen bryggeribransjen, alt dette tiltrakk seg spekulanter som ofte var mer interessert i å tjene raske penger enn å ferdigstille prosjektene de startet. Arbeiderlønninger steg, man fikk kortere arbeidstider, materialkostnader og generelt alt ble mye dyrere i denne perioden. Merkelig nok steg ikke råvarekostnadene på malt og humle. Jobbetiden, dårlig planlagte byggeprosjekt, samt spekulanter ble dessverre ofte en dårlig kombinasjon. National Bryggeriet er et godt eksempel på dette.


Allerede én uke etter generalforsamlingen i oktober anbefaler ledelsen femmannskomitéen at deres mandat bør legges ned, og at komitéen overtar ledelsens plikter.


Det blir også besluttet at man skal selge unna bryggeriets ferdigstilte øl, 325.000 liter. Før man gikk tom for penger, skal bryggeriet ha vært i drift en liten måned og klart å brygge opp en beholdning. Ølet skal ifølge noen kilder ha vært utmerket på smak. Om dette noen gang så dagens lys blant mannen i gata under merkenavnet National Bryggeriet er uvisst, for i slutten av oktober ble beholdningen solgt til fem av Christianias største bryggerier. Sannsynligvis ble det rebrandet og sendt ut under deres eget merke.


November 1900 ble ikke bedre; 20 ølkjørere og ca. 60 andre arbeidere stod uten arbeid. Også ved andre bryggerier skal man ha måttet innskrenke ansatte. Det var ikke gode tider. Samme måned ble bryggeriet saksøkt av et tsjekkisk malteri fra Olomouc, da de ikke hadde betalt for maltet og rentene de hadde pådratt seg. Ingen representanter fra bryggeriet møtte i rettsaken, og malteriet vant.


Den 4. februar 1901 kalles det nok en gang inn til generalforsamling; en rekonstruksjon av selskapet står på agendaen. Det hadde gått med 600.000kr ekstra i forbindelse med byggingen, bryggeriet har også gjeld til Den norske Creditbank, et pantelån på 500.000kr, samt 300.000kr i gjeld til kreditorer. Det siste er garantert av en del av aksjonærene.


Komitéen har ennå ikke kommet frem til selve årsaken til at alt gikk som det gikk, men har jobbet med en plan om å rekonstruere selskapet i form av preferanseaksjer. Forslaget går ut på at de utstedte aksjene blir nedskrevet med 50% og man tegner nye preferanseaksjer på til sammen 500.000kr, hvor de opprinnelige aksjonærene tilbys å kjøpe likt antall preferanseaksjer innen en periode på åtte dager.


En preferanseaksje har gjerne flere vilkår enn en vanlig aksje; blant annet gir den eieren et fortrinn i forbindelse med utbetaling av utbytte, men vil også gi et litt lavere utbytte enn en vanlig aksje. På noen måter en dårligere aksje. Det besluttes at om man tegner aksjer for minimum 400.000kr, så ansees selskapet som rekonstruert, og man kan gjenoppta driften.


Aass gjorde sannsynlighetsberegninger for driften, fra utarbeidelsen av bryggeriet slik det hadde endt opp. Han mente at man kunne produsere 25.000 hektoliter, med en årlig inntekt på 150.000kr, forutsatt at man hadde vanlig dagdrift. Han mente at man ikke kunne makte å gå ut ifra full drift, ihvertfall ikke i starten.


National Bryggeriet kunne regne med støtte fra de tyske leverandørene, som kom med uttalelser om at hvis bryggeriet benyttet seg av tysk malt og humle, så kunne de konkurrere med tyske produkter.


Det ble også ansatt en ny bryggerimester; Anthon Næss kom fra De Forenede Bryggerier Fortuna & Central. Den tidligere bryggerimesteren Mosgaard hadde søkt avskjed, og hadde fått seg jobb hos, nettopp, De Forenede Bryggerier Fortuna & Central.


Preferanseaksjene ble lagt ut for aksjonærene, og etter ni dager skulle de bli lagt ut for tegning for andre også. Noen av landets aviser advarte om å tegne aksjer, da man mente man ikke hadde nok sikkerhet for sine penger.


1901.02.12 Aftenposten


Så godt som ingen ønsket å tegne preferanseaksjer! Det skal ha blitt tegnet nye aksjer for kun 21.800kr. Aksjonærene hadde ikke tro på sitt eget selskap. Bryggerieier Aass ble med på nedskrivingen, men ville ikke være med på nytegningen. Det gikk mot konkurs.


På generalforsamling 13. mars 1901 skal advokat Arnt Schiander ha sagt følgende:


“Jeg er ikke Aktieeier, men traadte ind i Femmandskomiteen for at søge at faa dette Selskab på Fode igjen. Naar nu alle Aktieeierne lægger sig fladt ned og ikke vil røre en Muskel, saa kan jeg ikke sige andet end, at jeg er kjed af det hele, og at det er med en Skuffelse, jeg efter disse 3-4 Måneders Arbeide træder tilbage. Naar man skriver under en Indbydelse til Publikum om at være med at trække en op igjen efter Faldet, saa skulde det kunne ventes, at en selv ogsaa tog et Tag i med. Som sagt, jeg havde ventet noget andet.”


Tydelig tale til aksjeeierne som hadde gitt opp hele prosjektet.


Det blir gjort et siste forsøk med nye aksjer. Arbeidskomitéen kommer med et forslag om at man trengte 200.000kr fra garantister, som så skulle få beløpet tilbake i nye aksjer. De gamle aksjene måtte nedskrives med hele 90%, og så måtte man tegne nye til et beløp av 10% av de gamles pålydende. De gamle aksjonærene måtte tegne nye for 10% av sin opprinnelige verdi. Og til slutt måtte man få inn en sum på 365.000kr fra aksjonærene eller utenforstående. Fikk man gjennom alt, og minimum 265.000kr kunne man gjenoppta driften. I tillegg måtte varekreditorer nedskrive krav til 25%, og så ta dette betalt i aksjer. Den norske Creditbank måtte la 600.000kr av gjelden stå, for så å gi et bedre lån på dette når man kunne klare å betjene dette.


Ikke overraskende fant ledelsen hele forslaget ganske håpløst, og boet ble levert til konkurs i juni 1901. Bryggeriet, med eiendommer og inventar, skulle så bli lagt ut på auksjon og om det kom inn et akseptabelt bud skal dette legges frem på en kreditorsamling. Verdien på det hele settes til 800.000kr.


Den 9. juli holdes den første auksjonen, men ingen bud kommer inn. Den 18. juli holdes ny auksjon, og Advokat Platou kommer med det høyeste budet på 660.000kr. Nest høyeste var grosserer Anton Bommen med 650.000kr. Det settes en frist til 1. august for kreditorsamlingen om å enten godta eller avslå budet. Etter en enstemmig avstemming av samlingen blir ikke budet godtatt. Man kommer til enighet om at budet i det minste må dekke pantegjelden. Selskapet har en samlet gjeld på litt over 900.000kr


I oktober holdes det ny auksjon, og dagens høyeste bud kommer fra Bommen. Denne gangen på kun 550.000kr. Ny frist for godkjenning blir satt til den 31. oktober. Ikke heller dette budet blir godtatt.


Som en “bonus” blir selskapet på denne tiden saksøkt av Foss Bryggeri for en sum av 1141,51kr. Grunnen er at tidligere bryggerimester Mosgaard hadde i sin kontrakt at han skulle få fri tilgang til øl og mineralvann. Dette gjaldt også selv om bryggeriet ikke hadde begynt sin produksjon. Mosgaard hadde da mens han ventet kjøpt sitt øl og mineralvann hos andre bryggerier. Foss Bryggeri ender med å vinne saken, og National Bryggeriet må betale. 


En ny auksjon holdes 30. november 1901. Den norske Creditbank byr 500.000kr, men vinneren blir Anton Bommen med et bud på 505.000kr. Man går ut ifra at budet vil godkjennes denne gangen. Det gjør det ikke. I januar 1902 holdes ny budrunde, med de samme deltakerne og summer. Ei heller her godtas budet. Den norske Creditbank benytter her muligheten til å minne alle på at det ene lånet på 800.000kr har forfall i slutten av måneden.


Endelig, lørdag 8. februar 1902, blir bryggeriet solgt! Den eneste budgiveren var Anton Bommen, med et bud på 500.000kr. Budet ble godkjent på stedet. Seks måneder etter første auksjon, og 150.000kr mindre. Med dette budet fikk Den norske Creditbank dekket sine utestående, da de også hadde garanti for de siste 300.000kr fra noen av aksjonærene.


Kun få dager etter at Bommen har kjøpt opp National Bryggeriet for 500.000kr, selges eiendom og bygninger videre til et selskap, Aktieselskabet National. Den nye prisen er på hele 700.000kr, en ganske god avanse på få dager!


Det nye selskapets ledelse består av Knud Christian Langaard fra Frydenlunds Bryggeri, Harald Sigvart Maartmann fra Ringnes Bryggeri, og Hans Eduard Moritz Edler von der Planitz fra Schous Bryggeri. Tilsammen kjøpte syv av de store bryggeriene i Christiania opp National Bryggeriet (3). Formålet var å tilgodegjøre eiendommen uten å drive bryggerivirksomhet der. De sørget med andre ord for at ingen spekulanter skulle kjøpe opp et fiks ferdig bryggeri og så gi de konkurranse.


Drømmen om National Bryggeriet var til slutt helt død.


Revisjonen som kom i mars 1903 var nådeløs mot ledelsen. Deres handlemåte ble beskrevet som hasardiøs, hensynsløs, og statuttstridig. Aass protesterte mot et par av sakene. Han mente at bryggeriet ikke hadde blitt bygget dobbelt så stort som det var blitt påstått, men da mer i fysisk forstand. Prisen derimot hadde vært nesten det dobbelte.


I januar 1906 er oppgjøret ferdig, og uprioriterte kreditorer får tilbake et oppgjør på 11,0339%. Ikke så mye å skrive hjem om.


Dampmaskinrommet. Bildet er sannsynligvis tatt engang rundt 1907-1915.


1907.02.01 Morgenbladet


I starten av 1907 legges bryggeriets dampmaskiner ut for salg, og henvendelser kan rettes til Frydenlunds Bryggeri. Litt rart er det at det tok så lang tid før man bestemte seg for å selge maskinverket, da ingen av de nye eierne tydeligvis hadde ønsket å ta de i bruk på eget bryggeri.


Rundt den samme tiden skal man ha solgt unna lagringsgfat på 2.500l til O. F. Hald’s Bryggeri & Mineralvandfabrik i Bergen. Fatene skal ha vært av utmerket kvalitet.


1909.05.13 Morgenbladet

I mai 1909, syv år etter kjøpet, holdes det auksjon på resterende utstyr, men hvor alt dette havnet er uvisst. De siste restene av National Bryggeriet forsvinner, og kun bygningene står igjen.


De neste årene fortsetter bygningene å stå tomme. Bygningen er til salgs for 300.000kr, under forutsetning at man ikke skal drive med ølbrygging. Det blir snakket om å gjøre bygningen om til boliger, men det vil bli en kostbar affære da alt må bygges om. Under starten av første verdenskrig ble bygningen brukt som lager for Provianteringsrådet, for nødproviant, men ellers skjer det lite der.


I 1915 kjøper Vanførehjemmet Sophies Minde tomt og bygninger. De betaler 350.000kr, men selgerne donerer tilbake 100.000kr. Bygningen må bygges om, og skal etterhvert huse 200 sengeplasser. Sophies Minde ble værende i Trondheimsveien 132 til utpå 2000-tallet.Fotnoter:
1) Sønn av bryggerimester Johan Fredrik Mosgaard, som jobbet bl.a. ved O. N. Forseth & Co Bryggeri i Christiania, hvor Edmund Magnus hadde sin første praksis.
2) Bryggeriet skal ha vært dimensjonert for en produksjon på 20.000 hektoliter, mens det ferdige bygget kunne produsere 50.000 hektoliter.
3) Hvem de fire siste bryggerieeierne er vites ikke.KILDER:


Aviser:


1897.09.08 Dagbladet

1897.09.15 Aftenposten

1897.09.24 Norsk Kundgjørelsestidende

1898.09.17 Morgenbladet

1899.05.28 Aftenposten

1899.08.03 Ørebladet

1899.08.18 Morgenbladet

1899.08.23 Dagbladet

1899.08.24 Morgenbladet

1899.08.26 Asker og Bærums Budstikke

1899.09.09 Aftenposten

1899.09.13 Dagbladet

1899.09.20 Asker og Bærums Budstikke 

1899.09.30 Asker og Bærums Budstikke

1899.11.02 Social-Demokraten

1900.04.29 Dagbladet

1900.05.26 Morgenbladet

1900.08.09 Social-Demokraten

1900.10.03 Morgenbladet

1900.10.13 Social-Demokraten

1900.10.17 Stavanger Aftenblad

1900.10.18 Aftenposten

1900.10.18 Morgenbladet

1900.10.25 Aftenposten

1900.10.26 Aftenposten

1900.11.01 Morgenbladet

1900.11.17 Asker og Bærums Budstikke

1901.01.19 Morgenbladet

1901.02.05 Aftenposten

1901.02.05 Morgenbladet

1901.02.12 Aftenposten

1901.02.14 Gjengangeren

1901.03.14 Aftenposten

1901.03.14 Morgenbladet

1901.03.18 Stavanger Aftenblad

1901.06.04 Morgenbladet

1901.06.05 Aftenposten

1901.06.06 Norsk Kundgjørelsestidende

1901.06.13 Aftenposten

1901.06.26 Norsk Kundgjørelsestidende

1901.06.27 Nordisk Tidende

1901.07.17 Norsk Kundgjørelsestidende

1901.07.18 Morgenbladet

1901.07.31 Bergens Aftenblad

1901.08.23 Kysten

1901.10.10 Morgenbladet

1901.10.22 Aftenposten

1901.10.22 Morgenbladet

1901.11.05 Hedemarkens Amtstidende

1901.11.30 Aftenposten

1902.01.10 Aftenposten

1902.01.28 Aftenposten

1902.02.10 Kysten

1902.02.10 Social-Demokraten

1902.02.11 Akershus

1902.02.14 Aftenposten

1902.12.18 Aftenposten

1903.04.25 Aftenposten

1905.10.02 Norsk Kundgjørelsestidende

1906.01.26 Norsk Kundgjørelsestidende

1907.02.01 Morgenbladet

1907.04.10 Aftenposten

1909.05.13 Morgenbladet

1912.11.09 Aftenposten

1914.09.12 Tidens Tegn

1915.06.14 Social-Demokraten

1917.04.26 Morgenbladet

1922.12.28 MorgenbladetBøker:


Hambro, C. J. (1934), Frydenlunds Bryggeri, Træk av en norsk bedrifts historie i 75 aar, Grøndahl & Søns Boktrykkeri


Hanssen, Reidar (1987), Oslo Byleksikon, Tredje utgave, Kunnskapsforlaget


Lorentzen, Reidar Alexander (1946), Bryggeriet ved Nedre Sund, En Drammensbedrift gjennom et hundreår, A. S. Lyche Trykkeri


Schou, August (1938), Håndverk og industri i Oslo, 1838-1938, Oslo Håndverks- og industriforening


Siewers, V. H. (1903), Domme og kjendelser ved Kristiania byret i borgerlige retstrætter, Anden samling 1892-1900, Jacob Dybwads Forlag


Sundt, Einar (1906), Bergens handel, industri og skibsfart, Centraltrykkeriet


Torgersen, Halvard (1935), Torger Erichsen Sollerud (Torger Lysager) og hans efterkommere, 1697-1934, Selvpublisert manuskriptWeb:


Registreringssentral for historiske data, Anthon Næss: 

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=0301&kenr=083&bnr=0015 (Funnet 20.06.10)


Registreringssentral for historiske data, Edmund Magnus Mosgaard

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/tidslinje.aspx?idi=1261320 (Funnet 20.06.11)Bilder:


Aksjebrev fra Aksjebrev.com (Funnet 2020.05.25)


Kart over Kristiania 1900, https://www.oslo.kommune.no/OBA/kart/1900/index.html (Funnet 20.06.11) (Har selv satt sammen et utsnitt.)


Nationalbiblioteket, Bryggeriet, Fotograf Narve Skarpmoen (Bildet er nok tatt mellom 1910-1915): https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20180529_00032_NB_NS_000165C (Funnet 2020.05.20)


Nationalbiblioteket.no, Maskinrom, Fotograf Narve Skarpmoen (Bildet er nok tatt mellom 1910-1915): https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20160126_00052_NB_NS_000319A (Funnet 2020.05.20)


fredag 19. juni 2020

Aktieselskabet Kronen

Aktieselskabet Kronen

1906 - 1906

Aker, Akershus


1906.01.18 Norsk Kundgjørelsestidende


Den 16. januar 1906 blir aktieselskabet Kronen anmeldt. Med en aksjekapital på 2.000kr, fordelt på 100 aksjer av 20kr, er hele aksjekapitalen innbetalt. Kronens formål er å fabrikere og selge alkoholsvakt øl. Kontoret ligger i Trondhjemsveien 184, som på den tiden lå i Aker, Akershus. Eneste person i ledelsen var Jens Peter Petersen.


Og dette er dessverre all fakta jeg har klart å finne om bryggeriet. En kilde - som mangler oppstartsåret - skriver at bryggeriet holdt det gående til 1910, men jeg har ikke klart å finne noen andre kilder som støtter dette. Min teori er at bryggeriet aldri kom seg ut av startgropa, og forsvant nesten like fort som det ble kom til.


Hvorfor tror jeg dette? Noen år tidligere i 1903 hadde Schous Bryggeri lansert sitt Vørterøl, til stor suksess. Rundt om i landet så begynte avholdsbevegelsen å presse for å få ned alkoholforbruket. Brennevinsforbruket var høyt, så alkoholfrie og alkoholsvake drikker ble i de edruelige kretser ansett som bedre alternativer. Kronen ønsket nok å komme seg inn på dette potensielt voksende markedet.


I Danmark hadde man beholdt tradisjonen med å brygge alkoholsvake ølsorter, som ble omtalt som hvidtøl. Et av de mer suksessfulle ølene i Danmark var Krone-øl, lansert i 1895 fra De Forenede Bryggerier. Muligens har Kronen fått inspirasjon til navnet sitt fra denne ølen. Krone-ølet brukte også en krone på sine etiketter, derav navnet antar jeg.


Her til lands eksperimenterte De Forenede Bryggerier Fortuna & Central i 1904 med å produsere et meget alkoholsvakt øl, “Ægte Krone-Øl”. På grunn av det lave alkoholinnholdet var det dessuten skattefritt, som nok økte villigheten til bryggeriene til å investere i et slikt øl. Om dette kom i salg vet jeg ikke. Det kan også være at de kun laget ølet for å få sympati og en viss støtte fra avholdsfolket, men det blir kun spekulasjoner fra min side. De fleste avholdsfolk mente nok uansett at alkoholsvakt ikke var godt nok, det måtte være alkoholfritt.


I februar 1906, én måned etter at Kronen anmeldes, så begynner Frydenlunds Bryggeri å annonsere for sitt nye alkoholfrie øl; Kroneøl. Lanseringsdato er 1. mars.


1906.02.15 Morgenbladet


Frydenlunds Bryggeri hadde nok sett hvordan Schous Bryggeris Vørterøl slo an, og følte nok de måtte komme med et tilsvarende produkt. Så de så mot Danmark. Men istedenfor et alkoholsvakt øl, så gikk de for alkoholfritt så de kunne konkurrere direkte mot Vørterølet.Min teori er at da Kronen så den store kampanjen fra Frydenlunds Bryggeri komme i avisene, så kunne de ikke klare å konkurrere med det store bryggeriet, verken på pris eller kvalitet, og at det beste sett fra et økonomisk standpunkt bare var å avvikle hele selskapet før det gikk i tap.Om noen der ute sitter på informasjon om Kronen, så ta kontakt.


Kilder


1904.07.19 Oplandenes Avis

1906.01.18 Norsk Kundgjørelsestidende

1906.02.15 Morgenbladet

1906.03.02 MorgenbladetChristensen, Anders (2016.02.21), Frydenlunds Kroneøl: https://anders.geekhouse.no/blog/beer/Frydenlund-Kroneoel.html (Funnet 2020.06.15)


Mortensen, Hylje, & Johnsen, Vidar (2009), Den komplette guiden til norsk øl, Tun Forlag


NetEtikett.dk, Kronøl, http://øletikett.dk/hvidt_ol_kroneol_kroneol.htm (Funnet 20.06.16)


Etikett: Frydenlunds Bryggeri Kroneøl, fra Helge Hoffs private samling.

onsdag 3. juni 2020

Erlanger Bryggeri

Erlanger Bryggeri

Bryn, Akershus (bryggeri) / Christiania, Christiania (kontor)

1882 - 1889(#) Fotnoter i parentes.

Bildet av bryggeriet tatt mellom 1914-1918

1883.02.27 Norsk Kundgjørelsestidende


I forbindelse med Bryns Bryggeri sin navneendring til Erlanger Bryggeri går Henrik Dons, mannen som var med å starte det opprinnelige bryggeriet Christiania Porterbryggeri på Bryn, ut av ledelsen. I hans sted kommer G. Krogh inn. Disse endringene finner sted på en generalforsamling i juli 1882, men blir ikke anmeldt før i februar 1883. Det virker ikke som at det var mye aktivitet på bryggeriet i tidsrommet i mellom.


I en oversikt over arbeidere og funksjonærer i selskapet går antallet ansatte fra 20 personer i 1882 til ti personer i 1883. For 1884 har jeg ingen tall, men i 1885 øker det til 15 personer.


Hvordan man kom på navnet Erlanger Bryggeri er uvisst. Erlangen er en småby i Bayern, Tyskland, som ikke bare har har drevet med ølbrygging lenge, de har også verdens eldste ølfestival. Det ble produsert Erlangerøl der, hvor ølet ble lagret dypt i gamle gruver, ekte lagerøl med andre ord. Erlangerøl var aldri særlig utbredt her til lands, men det er annonser på fra 1881 som viser at både Arendals Bryggeri og E. C. Dahls brygget ølet, så det var ikke ukjent. Det kan være den nye ledelsen ønsket assosiasjonene med Bayern og Tyskland.I juli 1883 begynner det å dukke opp annonser fra bryggeriet. Til disse har bryggeriet fått en kjemiker til å analysere deres Bayersk øl og Wienerøl for alkohol- og ekstraktinnhold.


1883.07.08 Morgenbladet

Bryggeriet deltok også på Den Norske Industri- og Kunstudstilling på Tullinløkka i Christiania sommeren 1883, men fikk ingen medaljer eller utmerkelser i motsetning til sine konkurrenter i hovedstaden som høstet flere medaljer.1885.12.12 Morgenbladet


Mot juletider i 1885 dukker det opp en annonse for vellagret bayersk øl og bokøl. Kontoret er oppført i Lakkegaden 39 & 41, bygårder som tilhører Julius Norbye. Om de hadde kontor her fra starten av er uvisst, men på et tidspunkt har de ihvertfall forflyttet seg fra sentrumskjernen til litt i utkanten. De har også fått en Bell telefon, så kunder kan ringe inn ordre.


I november 1885 får bryggeriet en ny daglig leder. Salve Olsen (1) trer av, og Hans Marthinius Rummelhoff overtar stillingen. Denne nyheten ble ikke annonsert i avisen før slutten av februar 1886. Hvor lenge Olsen hadde vært i stillingen er uvisst.


På generalforsamling den 25. februar 1886 skjer det også endringer i styret. Kommandørkaptein Christian Ihlen velges inn for G. Krogh, da denne sin funksjonstid var utløpt. Han fortsetter derimot som varamedlem, sammen med en Hakon Nilson og en I. A. Ruud. Sistnevnte kan ha vært Jonas Andreas Ruud, som var med å starte Christiania Porterbryggeri i 1876.


Året etter på den 16. juni får man se første annonse hvor bryggeriet legges ut for salg. Det er med fullstendig inventar, og i god stand. Men det virker ikke som at det får noen seriøse henvendelser, da det noen måneder senere settes inn ny annonse med mer utfyllende tekst.


1887.10.19 Morgenbladet


En mer beskrivende tekst om bryggeriet, samt at det nå “sælges meget billigt”. Det ser ut til at eierne virkelig ønsket å kvitte seg med bryggeriet. Rundt samme tid annonseres det at flere bygninger i Lakkegaden er til salgs, blant annet nummer 39, hvor bryggeriets kontor ligger. Det ser ut til at Julius Norbye har hatt økonomiske problemer, og må selge unna eiendommer og aksjer.Samtidig med alt dette kan man se annonser for at ølet er i salg, både i hovedstaden og utenbys. Bryggeriet er i full drift, mens det venter på nye eiere.


1888.05.08 Morgenbladet


I mai 1888 har de fått eget telefonnummer: 494. Bryggeriet er operativt enn så lenge. Så, i juli samme år, varsler ledelsen at de etter eget ønske holder auksjon av bryggeriet den 2. august. De melder at det fortsatt er i drift, selv om det har gått nesten et helt år siden de først la ut selskapet for salg.


1888.07.23 Norsk Kundgjørelsestidende


1888.08.06 Aftenposten


Bryggeriet blir ikke solgt den 2. august. Den 6. kommer det en annonse hvor de har fått gjort en kjemisk analyse av både vann og øl. Vannet viser seg å være “særdeles fordelagtig til ølbrygning”. Det virker som at det gjøres iherdige forsøk på å gjøre bryggeriet mer attraktivt for potensielle kjøpere. Ny auksjon holdes den 21. august, men det ser ikke ut til å bli solgt da heller.


Hva som skjer videre er usikkert. I januar 1889 ber Semb alle som har eventuelle økonomiske krav til bryggeriet om å sende disse inn. I mai kan kreditorene hente penger. Skatteligningen viser ingen inntekt i 1889. Sannsynligvis har de lagt ned driften i 1888, og ordnet papirarbeidet i 1889.


1889.11.01 Bergens Tidende


I Bergens Tidende kan man lese annonse for Erlanger Bryggeri den 1. november 1889. Dette er den samme annonsen som har blitt brukt de siste årene for denne forhandleren. En måned senere dukker den opp på nytt, med da med bryggerinavnet erstattet av Borch & Co.s Bryggeri. Skal jeg gjette så vil jeg tro at forhandleren satt på et restlager fra Erlanger, og ønsket å selge ut dette. Eventuelt kanskje han ikke brydde seg? Deretter har han inngått avtale med Borch og kun gjort små endringer på annonsen. Det er virker usannsynlig at Erlanger Bryggeri har brygget øl i 1889.


I september 1889 kjøper Borch & Co.s Bryggeri gården i Lakkegaden 39 på auksjon for 18.000kr. Trolig litt under forventet sum, da skattetaksten var 25.000kr og branntaksten var 26.440kr. Bygningen var på hele 1351 kvadratmeter (eller 3432 kvadratalen).


I Kristiania Adressebog for 1889 står Borch & Co.s Bryggeri oppført med kontor i Lakkegaden 39, og det står at deres formål er å drive med ølbrygging ved Bryn stasjon. I samme bok står også Erlanger Bryggeri oppført med kontor i Lakkegaden 39.


Nøyaktig når Borch kjøpte selve bryggeriet på Bryn har jeg ikke funnet ut av. Det skal ha vært engang i 1889, kanskje samtidig med kjøpet av Lakkegaden 39. De kan også ha kjøpt det tidligere, og så leid kontorplass i Lakkegaden. Borch & Co.s Bryggeri ble anmeldt den 17. januar 1889, så de har nok vært i samtaler med Erlanger Bryggeri i god tid før dette.

Fotnoter:
1) Salve Olsen ser ut til å ha vært involvert i flere bryggerier i denne perioden. I 1884 signerte han for både Erlanger Bryggeri og Ekers Bryggeri i et samlet skriv til Stortinget ifm. den nye loven om skjenking og salg av øl.
KILDER:Aviser:


1882.03.30 Christiania Intelligentssedler

1883.02.27 Norsk Kundgjørelsestidende

1883.06.29 Aftenposten

1883.07.01 Morgenbladet

1883.07.08 Morgenbladet

1883.08.29 Grimstad Adressetidende

1885.05.08 Morgenbladet

1885.09.09 Aftenposten

1885.10.06 Fredrikshalds Tilskuer

1885.12.12 Morgenbladet

1886.02.27 Morgenbladet

1886.03.03 Norsk Kundgjørelsestidende

1886.05.11 Aftenposten

1887.02.25 Aftenposten

1887.06.16 Morgenbladet

1887.10.19 Morgenbladet

1887.11.11 Morgenbladet

1887.12.16 Bergens Tidende

1888.02.14 Morgenbladet

1888.02.15 Morgenbladet

1888.05.08 Morgenbladet

1888.07.23 Norsk Kundgjørelsestidende

1888.08.06 Aftenposten

1888.08.09 Norsk Kundgjørelsestidende

1889.01.25 Aftenposten

1889.05.15 Morgenbladet

1889.06.16 Dagbladet

1889.08.15 Morgenbladet

1889.09.17 Morgenbladet

1889.11.01 Bergens Tidende

1889.12.28 Norsk KundgjørelsestidendeBøker og tidsskrifter:


- (1883), Katalog over den norske industri- og kunstudstilling i Christiania sommeren 1883, Mallingske Bogtrykkeri


- (1884), Storthings forhandlinger i aaret 1884, Th. Steens Forlagsexpedition


- (1889), Kristiania Adressebog for 1889, A. Sabro


Birkemoe, Kveim, Skrindo (2009), Sothøna (nr. 37), Østensjøvannets Venner


Sollied, P. R. (1947), Industrielle anlegg i Aker, Særtrykk av Aker 1837-1937, Bind V, Grøndahl & Søns BoktrykkeriBilder:


Nasjonalbiblioteket, Bilde av bryggeriet tatt mellom 1914-1918: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_foto_NF_WB_10243 (Funnet 2020.05.26) 


Etiketter har jeg fått tilsendt fra Helge Hoff sin private samling.Web:


Christensen, Anders (2018.05.21), Fasit uke 20/2018: https://anders.geekhouse.no/blog/beer/quiz/quiz-2018-20-fasit.html (Funnet 2020.05.19) 


Christensen, Anders (2016.07.04), Ølkunngjøringer vår 1883, https://anders.geekhouse.no/blog/beer/NorskKundgj1883A.html (Funnet 2020.05.18)


Digitalarkivet.no, Hans Martinius Rummelhoff: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052055015441 (Funnet 2020.05.26)